php打印数组的方法

 php打印数组主要有两个函数:print_r()函数和var_dump()函数

 print_r() 函数用于打印变量,以更容易理解的形式展示;

 var_dump() 函数用于输出变量的相关信息。

 var_dump() 函数显示关于一个或多个表达式的结构信息,包括表达式的类型与值。数组将递归展开值,通过缩进显示其结构。

 print_r()函数

 例子:

 $arr_test =

 array(1, 2, 3);

 print_r($arr_test);

 ?>

 运行该例子输出:

 Array

 ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3

 )

 var_dump()函数

 例子:

 $arr_test = array(1, 2,

 3);

 var_dump($arr_test);

 ?>

 运行该例子输出:

 array(3)